Pages

Saturday, September 14, 2013

Penilaian Berasaskan Budaya

Penilaian Berasaskan Budaya

Tujuan penilaian dilakukan adalah untuk memperbaiki lagi prestasi atau keadaan (Esah Sulaiman, 2004). Stufflebeam (dalam Esah Sulaiman, 2004) juga mengatakan penilaian sebagai proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. Penilaian juga merujuk kepada satu proses mendapatkan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan tentang tindakan selanjutnya (Dr. Noriati bt A. Rashid, 2008).
 Guru perlu mengadakan penilaian terhadap murid berasaskan budaya yang bersesuaian dengan situasi di dalam bilik darjah. Guru harus mengambil kira aspek kepelbagaian budaya murid semasa menyelia dan memilih instrumen untuk memperoleh maklumat dan membuat keputusan. Antara faktor-faktor murid yang perlu guru ambil perhatian semasa membuat penilaian tersebut ialah sejarah imigrasi, status sosio-ekonomi, dan latar belakang murid. Perkara tersebut adalah penting supaya maklumat yang akan diperoleh sah dan boleh dipercayai. Selain itu, guru juga dapat memilih alat-alat penilaian yang bersesuaian berdasarkan kepelbagaian budaya murid.
Penilaian berasaskan budaya bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi kemajuan, diagnosis dan tindakan selanjutnya, menilai dengan menggunakan prosedur autentik dan alternatif, memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua, mengumpul malumat berkaitan dengan faktor linguistik dan kerelevan budaya, menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal, dan mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian tradisional. Penilaian dilihat sebagai proses untuk mengumpulkan maklumat untuk dianalisis dan dibuat keputusan untuk tujuan mengambil tindakan selanjutnya.
Perkara yang turut perlu diberikan perhatian oleh guru adalah aturan dan kedudukan fizikal bilik darjah dalam kumpulan dengan kaum yang berbeza. Guru hendaklah mempunyai kemahiran menguruskan bilik darjah dan menyesuaikan persekitaran bilik darjah dengan kepelbagaian budaya murid-murid. Menurut Sandford (1983 dalam Esah Sulaiman, 2004) pengurusan meliputi semua perkara untuk mendapatkan penglibatan murid dan kerjasama dalam aktiviti di dalam bilik darjah. Persekitaran bilik darjah yang teratur dan bersesuaian dengan kepelbagaian budaya murid akan menghasilkan pembelajaran yang optimum. Levin (2000 dalam Esah Sulaiman, 2004) menekankan suasana fizikal bilik darjah khususnya tempat duduk. Guru harus menyusun kedudukan murid di dalam kelas dengan tujuan untuk menyatupadukan kepelbagaian budaya dalam kalangan murid-murid.
Guru hendaklah menyediakan aktiviti yang dapat memperkenalkan adat dan kaum yang berbeza di Malaysia. Murid haruslah diberi peluang untuk melakukan aktiviti bersama dengan kaum yang berbeza. Penerapan nilai seperti kerjasama dapat diterapkan oleh guru semasa aktiviti pembelajaran dan akan memudahkan proses penilaian terhadap murid. Antara proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap  murid semasa melakukan aktivit di dalam kelas ialah aspek nilai, disiplin, hubungan sosial, dan aspek psikologi. Penilaian terhadap aspek nilai dilihat sebagai satu pola tingkah laku yang diingini dalam bilik darjah. Nilai yang baik akan mencorakkan perkembangan tingkah laku yang positif dan menjamin keharmonian dalam bilik darjah.
Dari aspek disiplin pula, disiplin yang terkawal dapat membentuk suasana pembelajaran bilik darjah yang harmoni dan mesra. Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) disiplin ialah kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang, sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Tujuan disiplin ditegaskan dalam bilik darjah ialah untuk membentuk individu yang bertanggungjawab dan dapat meneruskan amalan cara hidup yang baik. Hubungan sosial murid yang dilakukan dalam bilik darjah berdasarkan budaya akan mengembangkan hubungan yang harmoni, dinamis, dan bertanggungjawab. Penilaian dari aspek psikologi pula ialah meliputi kesan pelbagai pengaruh budaya ke atas perkembangan dimensi mental, sosial, moral dan psikologi bilik darjah. Pembentukan sahsiah dan tingkah laku yang baik dapat dibina dalam bilik darjah melalui keyakinan dan keberanian yang didorong oleh guru dalam pembelajaran. Guru perlu sedar bahawa pengaruh perkembangan diri banyak dipengaruhi oleh kawasan persekitarannya khususnya persekitaran sosial. Murid banyak dipengaruhi oleh ibu bapa, keluarga, dan rakan sebaya dalam perkembangan sosialnya. Kesannya, pengaruh budaya dalam kehidupan murid ini banyak dipengaruhi oleh ibu bapa, keluarga, dan kawasan tempat tinggalnya. Murid membesar dalam suasana budaya yang berbeza-beza bagi setiap individu.
Dalam pelaksanaan penilaian berasaskan budaya guru perlu mengambil kira beberapa prinsip seperti penilaian harus berasaskan pemahaman tentang cara murid belajar dalam bilik darjah. Guru harus memainkan peranan untuk membentuk pengalaman pembelajaran murid. Guru juga hendaklah peka terhadap perbezaan individu murid dalam pembelajaran. Penilaian yang dilakukan oleh guru perlulah mengambil kira budaya, latar belakang, bahasa utama, dan keluarga murid. Tugasan yang diberi oleh guru juga hendaklah bersifat koperatif, aktif, dan berasaskan inkuiri. Guru juga harus bersikap adil dalam penilaian yang dilakukan. Ia perlu merangkumi prinsip-prinsip inklusif dan menyokong ekuiti bagi mengelakkan bias dari segi gender, kaum, budaya, dan bahasa.


No comments:

 
Images by Freepik