Pages

Saturday, December 20, 2014

Tugasan Asas Kepimpinan Guru 2014(a)  Laporan Temubual
Etika merupakan teori tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik dan bukannya amalan (Wikepedia, 2013). Etika boleh ditakrifkan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik, berserta dengan kewajiban dan tanggungjawab moral. Menurut Syadid Habibullah (2010), etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Ia merupakan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mempunyai integriti dengan mematuhi etika keguruan untuk menjaga imej profesionnya setiap masa. Syed Ismail dan Ahamd Subki (2013) turut mengatakan bahawa etika membentuk satu tingkah laku yang positif dan mampu memperbaiki potensi sesetengah individu pada satu-satu masa. Sesuatu etika disediakan untuk membantu individu dalam bidang tertentu agar lebih telus dan komited serta mempunyai akauntabiliti dalam menjalankan sesuatu kerja.
            Kod etika profesion merupakan peraturan untuk membantu para guru yang profesional mematuhi prinsip-prinsip ang termaktub supaya menjaga imej baik profesion (Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, dan Wong Kiet Wah, 2010). Pentingnya kod etika ini agar guru-guru tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh mencemarkan nama baik profesion perguruan. Ia boleh menjadi pedoman menjadi suatu kawalan sosial dan dalam bidang kerjaya mereka.
            Kod etika perguruan Malaysia disediakan dalam bentuk ikrar dan biasanya dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar. Dalam Ikrar tersebut terdapat empat tatasusila yang dijadikan panduan bagi para guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. (Noriati A. Rashid, et all, 2010)
            Dalam tugasan kerja kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru  (EDU 3083), saya perlu melakukan temubual mengenai ciri- ciri seorang guru yang mengamalkan etika keguruan. Saya telah menemubual dengan pihak pentadbir Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor (SKPKS), Shah Alam. Pihak pentadbir tersebut ialah seorang guru penolong kanan ko-kurikulum, Encik Khairi bin Abdul Rahman. Beliau lebih dikenali dengan nama Encik Khairi di sekolah tersebut.
            Berdasarkan temubual antara saya dengan pihak pentadbir SKPKS, saya dapati bahawa terdapat beberapa orang guru yang boleh dicontohi dalam mematuhi etika keguruan untuk menjaga imej profesionnya. Namun, saya telah memilih seorang guru iaitu Puan Marlia binti Jamaluddin untuk dijadikan sebagai seorang guru yang berkaliber menjalankan tugasnya di sekolah serta mempunyai integriti dengan mematuhi etika keguruan. Saya memilih beliau kerana beliau merupakan seorang guru prasekolah masalah pendengaran di SKPKS. Peranan beliau amat penting untuk mendidik, mengajar, dan membentuk kemahiran asas membaca, menulis, dan pengurusan diri pada peringkat awal usia 5 tahun di sekolah. Maklumat mengenai Puan Marlia binti Jamaluddin telah saya peroleh daripada beberapa sumber iaitu pihak pentadbir, Puan Marlia binti Jamaluddin, rakan sejawat, dan sijil-sijil penghargaan dan penglibatan (sila rujuk lampiran).
            Transkrip temubual dengan pihak pentadbir telah saya sediakan pada lampiran 1. Menurut Encik Khairi bin Abdul Rahman, guru penolong kanan ko-kurikulum, Puan Marlia binti Jamaluddin telah memberikan sumbangan dari segi tugas beliau mengajar dan mendidik murid pra sekolah di SKPKS. Seperti yang  kita sedia maklum, kanak-kanak seawal 5 tahun perlu diberikan  pendedahan mengenai kemahiran asas seperti menulis dan membaca. Oleh itu, Puan Marlia binti Jamaluddin selaku guru prasekolah SKPKS mempunyai peranan penting bagi membentuk dan mendidik murid seawal 5 hingga 6 tahun agar mereka mempunyai asas kemahiran menulis dan membaca apabila mula melangkah ke alam persekolahan tahun 1 kelak. Jika Puan Marlia binti Jamaluddin tidak mengamalkan keperibadian yang baik dan bersesuaian dengan profesionnya, ia akan memberi impak yang negatif kepada anak muridnya di sekolah.
            Saya telah menemu bual guru pra sekolah SKPKS yang dikenali sebagai Puan Marlia. (Rujuk pada lampiran 2). Berdasarkan hasil temu bual antara saya dengan beliau, saya dapati bahawa Puan Marlia merupakan seorang yang dapat memberikan kerjasama dengan pihak lain. Contohnya, beliau sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh saya. Beliau memberikan kerjasama yang baik apabila dapat menjelaskan tentang sesuatu soalan dan perkara yang diutarakan oleh saya. Selain itu, saya dapati beliau dapat bekerjasama dengan pihak sekolah rakan sejawat apabila beliau bersama-sama dengan rakan sejawatnya menyertai pertandingan penghasilan bahan bantu mengajar berasaskan ICT pra sekolah pendidikan khas peringkat kebangsaan. Selain itu, beliau juga seorang guru yang amat mementingkan pengajaran terhadap muridnya. Beliau sangat mematuhi jadual waktu mengajar dan mengajar dengan sebaiknya. Beliau turut melibatkan diri dengan aktiviti luar seperti menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan. Sifat-sifat dan sikap yang ditunjukkan oleh Puan Marlia ini selaras dengan kod etika perguruan iaitu mempunyai sikap tanggungjawab terhadap profesion perguruan, terhadap murid, dan rakan sejawat.
            Bagi mengukuhkan lagi ciri-ciri guru yang beretika dalam diri Puan Marlia, saya telah menemu bual seorang rakan sejawatnya di SKPKS yang pernah bekerjasama menyertai pertandingan penghasilan bahan bantu mengajar prasekolah pada peringkat kebangsaan. Berdasarkan temubual antara saya dengan Puan Nurlaila binti Sabri sebagai rakan sejawat Puan Marlia binti Jamaluddin , saya dapati bahawa Puan Marlia mempunyai sifat yang baik yang sering menolong rakan-rakan sejawatnya semasa bertugas di SKPKS. Selain itu, beliau turut berkemahiran untuk menarik perhatian murid semasa mengajar dan pandai menjaga dan mengambil hati muridnya. Mereka juga pernah bersama-sama saling bekerjasama dan berbincang bagi menghasilkan bahan bantu mengajar untuk murid pra sekolah pendidikan khas pada peringkat kebangsaan. Perkara tersebut menunjukkan bahawa Puan Marlia mempunyai sifat tanggungjawab terhadap murid dan rakan sejawat di sekolah. Sifat tersebut seiring dengan kod etika perguruan yang mengandungi tanggungjawab terhadap murid, rakan sejawat, dan juga terhadap profesionnya sendiri. Berdasarkan pernyataan Puan Nurlaila juga, Puan Marlia telah menunjukkan sikap dan prestasi yang baik sehinggakan beliau pernah dianugerahkan dengan anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah tokoh guru. Bagi mengukuhkan lagi bukti yang menunjukkan bahawa Puan Marlia merupakan seorang guru yang boleh dicontohi, saya telah mengumpul beberapa maklumat dengan mendapatkan sijil-sijil penghargaan dan penglibatan beliau bagi beberapa tahun kebelakangan ini. (Sila rujuk lampiran)
            Berdasarkan sijil-sijil tersebut, saya dapati Puan Marlia telah dianugerahkan dengan Sijil Khidmat Cemerlang Bahagian Pendidikan Khas (BPK) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 2011. Dalam tahun yang sama juga, beliau mendapat Sijil Perkhidmatan Cemerlang juga daripada pihak KPM. Sijil-sijil ini menunjukkan bahawa beliau seorang guru yang boleh dicontohi kerana telah berkhidmat sebagai seorang guru dengan cemerlang. Guru yang cemerlang sudah pasti sentiasa mengamalkan kod-kod etika perguruan dengan betul. Seterusnya, saya juga dapati Puan Marlia bergiat aktif dengan menyertai aktiviti selain pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti menyertai pertandingan penghasilan bahan bantu mengajar berasaskan ICT pra sekolah pendidikan khas peringkat kebangsaan tahun 2013. Pertandingan tersebut merupakan anjuran Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia dan Puan Marlia telah memenangi tempat yang kedua. Puan Marlia juga turut menghadiri kursus peningkatan profesionalisme guru prasekolah pendidikan khas negeri Selangor pada Jun 2013 bertempat di Perak. Kursus yang dihadiri oleh beliau ini membantu beliau untuk mendapatkan ilmu dan maklumat untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru yang baik dan berkaliber.
            Selain daripada itu, Puan Marlia turut bergiat aktif dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Perkara ini terbukti dengan adanya sijil-sijil beliau dalam bidang permainan bola jaring, larian, dan senamrobik. Beliau turut pernah memegang jawatan dalam aktiviti sambutan bulan membaca SKPKS tahun 2012, naib pengerusi kelab kebajikan guru dan staf 2011, dan juga ahli jawatankuasa dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru tahun 2009 dan 2010. Guru yang aktif, sering memberikan kerjasama yang baik dengan pelbagai pihak merupakan guru yang boleh dicontohi kerana mengamalkan nilai-nilai yang murni dan mematuhi kod etika perguruan yang dirangkakan sebagai panduan kepada semua guru Malaysia.
(b) Penulisan Esei
Dalam tatasusila profesion perguruan Malaysia, terdapat empat komponen yang merangkumi tanggungjawab bagi seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, dan rakan sejawat (Tamilselvi, 2011). Setiap daripada komponen tersebut merangkumi bahagian-bahagian dalam kod etika perguruan yang perlu dipatuhi oleh guru-guru.
Berdasarkan laporan yang telah saya sediakan pada bahagian (a), saya perlu memilih dua ciri-ciri etika keguruan yang turut memberikan implikasi terhadap profesion keguruan serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Ciri yang pertama ialah seseorang guru itu perlulah menjaga kepentingan murid dan mempunyai tanggungjawab terhadapnya mengatasi semua kepentingan lain. Contohnya, hasil daripada laporan saya sebelum ini, saya dapati Puan Marlia binti Jamaluddin merupakan seorang guru yang amat mementingkan muridnya. Beliau menjaga waktu bekerja semasa di sekolah dengan mematuhi jadual waktu agar muridnya tidak terabai. Contohnya, sebagai seorang pendidik guru hendaklah datang ke sekolah awal pada waktunya dan mula masuk kelas tepat pada jam yang telah ditetapkan. Dan guru perlu pulang dari sekolah lewat sedikit daripada waktu persekolahan yang sebenar. Rasionalnya perkara ini ialah sekiranya sesuatu perkara buruk berlaku terhadap murid seperti pergaduhan dan kecederaan semasa guru tiada di dalam kelas, perkara ini akan dipertanggungjawabkan terhadap guru. Guru akan dipersalahkan kerana tidak berada di dalam kelas pada waktunya. Kejadian buruk seperti itu boleh dielakkan sekiranya mendapat pengawasan daripada guru. Guru yang tidak masuk ke kelas tepat pada waktunya akan memberikan implikasi yang buruk kepada murid seperti berlakunya pembaziran masa dan pengajaran dan pembelajaran guru dan murid menjadi singkat. Seterusnya pula, guru perlu pulang lewat sedikit selepas murid-muridnya pulang ke rumah. Perkara ini perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan murid terpelihara. Guru boleh memantau dan memastikan semua murid keluar dari sekolah dalam keadaan selamat dan tidak menunggu penjaga terlalu lama untuk pulang ke rumah. Dalam masa yang sama, guru boleh menggunakan sedikit masa untuk menyemak kembali hasil pengajaran pada hari tersebut dan membuat persediaan untuk pengajaran yang seterusnya.
Kesan positif bagi guru yang menepati jadual waktu mengajar ialah, dapat meningkatkan prestasi murid dan guru. Masa yang diperuntukkan untuk murid belajar di dalam kelas akan mencukupi sekiranya guru jujur dan menggunakan masa yang ada sebaiknya. Oleh itu, murid akan dapat mengoptimumkan pembelajaran dan memberikan tumpuan untuk meningkatkan prestasi dalam pelajaran. Prestasi guru juga dapat ditingkatkan dengan cara pengurusan masa yang efektif dan berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah. Pengurusan masa yang baik bagi seorang guru adalah penting bagi memastikan tugas-tugasnya terhadap murid dan pihak sekolah terlaksana. Tanggungjawab guru bagi murid seperti mengajar akademik, membimbing dalam kokurikulum dan prihatin terhadap murid adalah perlu dan seimbang dengan tugas-tugas guru yang lain di sekolah. Menurut Good (1973), pengurusan masa yang berkesan sama ada secara harian, mingguan atau jangka masa panjang untuk memberikan masa bagi aktiviti kuliah, belajar, riadah, tanggungjawab peribadi dan rehat. Oleh itu, walaupun guru sibuk dengan pelbagai aktiviti dan tugasnya di luar bilik darjah guru perlu bijak menguruskan masa agar masa pengajaran dan pembelajaran murid tidak terabai. Jika guru terlalu sibuk dengan aktiviti luar bilik darjah sehingga tidak menjaga keselamatan dan kebajikan murid, dikhuatiri akan timbul masalah yang tidak diingini semasa ketiadaan guru. Selain itu, kos pengurusan juga dapat dijimatkan. Contohnya, sekiranya guru menggunakan masa untuk mengajar sebaiknya dan tidak lewat masuk ke bilik darjah, guru tidak perlu mengenjakkan masa ke hadapan dan membuat kelas tambahan selepas waktu persekolahan. Dengan itu masa, tenaga, dan wang ringgit juga dapt dijimatka.
Selain itu, Puan Marlia binti Jamaluddin turut bergiat aktif dalam aktiviti lain iaitu menjadi guru pembimbing permainan bola jaring, menyertai reka cipta bahan bantu mengajar, dan menjadi ahli jawatankuasa di sekolah. Semua perkara tersebut menjurus ke arah kepentingan murid-muridnya. Isu ini menjadi suatu perkara yang penting kerana sudah menjadi tanggungjawab seorang guru itu untuk melindungi dan menjaga kepentingan pelajarnya terutama ketika disekolah. Dengan kredibiliti yang dimilki oleh seseorang guru itu, beliau dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan sebaiknya demi kepentingan murid di sekolah. Sekolah bukan sahaja sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan akademik sahaja, murid turut diajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum dan membina sahsiah yang baik untuk jati diri bangsa Malaysia. Contohnya, murid diajar untuk bergiat aktif dalam sukan permainan seperti permainan bola jaring, badminton, bola sepak, ping pong dan sebagainya. Aktiviti sukan dan permainan ini dapat memberi pendedahan kepada murid untuk belajar cara permainan yang mereka minati dengan betul. Malah jika murid mempunyai bakat yang diasah dengan betul, mereka boleh menjadikan aktiviti sukan tersebut sebagai suatu kerjaya kelak. Aktiviti persatuan dan unit beruniform pula dapat membentuk jati diri murid yang berdisiplin, berdaya saing, bekerjasama, dan mengamalkan nilai-nilai murni. Guru-guru yang terlatih dan berilmu amat diperlukan bagi membimbing dan mengajar murid dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum tersebut. Perlunya bagi seorang guru untuk mementingkan perihal muridnya dalam pelbagai situasi dan perkara. Dalam melakukan aktiviti kokurikulum, guru perlu memastikan keselamatan murid terjamin dan tidak melakukan aktiviti yang tidak sesuai serta membahayakan keselamatan murid.
            Tanggungjawab guru terhadap muridnya turut merangkumi mengenai sikap adil guru terhadap murid-muridnya, menjaga kerahsiaan maklumat murid, dan memberikan contoh yang baik terhadap murid. Contohnya guru tidak boleh bersikap berat sebelah dan mendiskriminasikan murid-muridnya mengikut budaya, kaum, bangsa, warna kulit, agama, latar belakang dan pencapaian akademik. Guru perlu menyampaikan ilmu kepada semua murid dan tiada yang terkecuali. Jika guru tidak bersikap adil, akan timbul kesan seperti ketidaksamarataan daripada segi penerimaan ilmu dan maklumat. Sedangkan negara Malaysia merupakan negara perpaduan yang hidup dalam keadaan harmoni dan saling menerima antara satu sama lain. Setiap maklumat murid juga perlu dirahsiakan kecuali terdapat kes-kes tertentu. Contohnya kes yang melibatkan pihak berkuasa, hospital, dan sebagainya. Sekiranya terdapat maklumat murid yang disebarkan oleh guru terhadap pihak lain, implikasinya ialah perkara tersebut boleh memalukan diri murid dan keluarganya. Dikhuatiri perkara tersebut akan tersebar dan menjadi buah mulut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun jika  maklumat murid disampaikan kepada pihak tertentu untuk tujuan yang munasabah ianya dapat membantu memperbaiki keadaan kehidupan murid. Selain itu, keperibadian guru yang baik akan menjadi contoh kepada murid untuk dijadikan ikutan. Contohnya dari segi pemakaian yang kemas dan sopan, tutur kata yang sopan, dan tingkah laku yang terpuji.
Perkara ini seiring dengan aspirasi sistem pendidikan iaitu aspirasi kecekapan. Aspirasi sistem kecekapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan masa (Maszuria, Salina, Marina, Hjh Rosnah, 2014). Guru yang menghargai masa sebaiknya untuk mendidik dan mengajar murid akan menggunakan masa yang maksimum untuk menghasilkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran, beretika dan mempunyai identiti nasional. Guru yang baik akan sentiasa menyedari bahawa penggunaan masa yang maksimum untuk mendidik dan mengajar murid di sekolah ini amat penting untuk melahirkan murid yang berilmu dan mempunyai sahsiah yang baik. Perkara ini bersesuaian dengan anjakan bagi mencapai aspirasi murid. Dalam tempoh transformasi pendidikan 13 tahun ini, 11 anjakan dilaksanakan melalui tiga gelombang. Bagi gelombang 1 (2013-2015), pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melakukan beberapa inisiatif. Contohnya, standard pengajaran ditingkatkan melalui bimbingan guru secara khusus terutama dalam mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains (Maszuria et all, 2014). Dalam aspek ini, jika guru tidak menggunakan masa sebaiknya untuk memberikan tumpuan terhadap pengajarannya di sekolah, sudah tentu murid tidak mendapat bimbingan secara khusus dengan baik dalam pelajarannya. Kesannya sudah tentu murid tidak memperoleh ilmu dan pengetahuan yang sepatutnya dan boleh menjatuhkan prestasi murid dan pihak sekolah. Jika murid mendapat bimbingan dan tunjuk ajar yang baik oleh guru, murid akan mendapat ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.
            Contoh yang dapat dikaitkan dengan tanggungjawab guru terhadap murid dalam gelombang 2 (2016-2020) pula ialah inovasi TMK dipacu khasnya untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terarah kendiri tanpa mengira tahap kemahiran dan lokasi murid. Dalam laporan temubual, saya dapati bahawa Puan Marlia binti Jamaluddin pernah menyertai pertandingan reka cipta bahan bantu mengajar berasakan ICT untuk murid prasekolah. Perkara ini menyokong hasrat kerajaan dalam gelombang 2 PPPM untuk menggunakan TMK atau ICT dalam pengajaran dan pembelajaran tanpa mengira lokasi dan keadaan persekitaran murid. Dunia masa kini juga semakin maju dan semuanya berada dihujung jari anda. Sejak dibangku sekolah lagi, guru perlu memberikan pendedahan kepada murid tentang penggunaan TMK dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Masih terdapat juga murid yang tidak mendapat akses ICT ini kerana berasal dari keluarga yang miskin dan duduk di pedalaman. Oleh itu, peranan guru untuk memberikan pendedahan dalam ICT atau TMK ini adalah amat penting. Selain itu, penggunaan TMK di dalam kelas juga mampu menarik minat murid untuk belajar dan memberikan tumpuan semasa di dalam bilik darjah. Guru yang kreatif dan inovatif akan menggunakan TMK dengan sebaiknya untuk mendidik dan mengajar murid bagi mencapai kecemerlangan yang diinginkan. Namun begitu, terdapat juga kesan yang negatif sekiranya penggunaan TMK oleh murid tidak dikawal oleh guru dengan sebaiknya. Murid boleh mengkases maklumat yang tidak wajar dan memberi pendedahan perkara yang negatif.
            Guru yang beretika yang menjaga kepentingan muridnya dalam pelbagai aspek akan memastikan muridnya mendapat akses pendidikan yang sewajarnya. Seperti mana yang terkandung dalam bab 3 PPPM, iaitu prestasi semasa. Dalam bab tersebut terdapat pernyataan bahawa semua kanak-kanak di Malaysia mendapat akses kepada pendidikan merupakan objektif utama dalam pendidikan. Eleman penting dalam perkara ini ialah semua murid perlu bersekolah dan berada di sekolah pada tempoh yang telah ditetapkan. Ia bertujuan agar murid dapat mencapai tahap minimum persekolahan. Oleh itu, guru perlu mengambil berat dan mempunyai rasa tanggungjawab sekiranya terdapat murid yang tercicir untuk bersekolah dan mempunyai masalah untuk terus hadir ke sekolah. Kesan yang positf terhadap akses pendidikan ini ialah semua murid mendapat peluang yang sama iaitu peluang untuk belajar di sekolah. Tiada murid yang tercicir dan mereka berhak mendapat pendidikan yang minimum. Semua murid dapat mengembangkan mindanya dan berpeluang untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Prestasi murid juga diambil kira dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM dan STAM. Seperti yang terkandung dalam bab 2 PPPM, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Oleh itu, ciri guru yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap muridnya akan berusaha untuk memberikan pendidikan dan ilmu yang terbaik kepada muridnya tanpa mengira kepentingan dan keuntungan sendiri.
            Ciri etika keguruan yang kedua ialah seorang guru hendaklah bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Seperti maklumat yang saya peroleh dalam sub tugasan (a), seseorang guru itu perlu bekerjasama dalam menjalankan tugasnya bersama-sama dengan rakan sejawatnya. Seperti kata-kata Encik Khairi bin Abdul Rahman dalam temubual yang telah dijalankan, beliau mengatakan bahawa tanggungjawab guru dengan rakan sejawatnya merangkumi bantuan yang diberikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, memberi pandangan dan nasihat dalam melaksanakan tugas di sekolah. Menurut Puan Marlia binti Jamaluddin pula, guru perlu menjaga hubungan baik sesama mereka dan sentiasa sedia memberikan komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Selain itu, guru yang beretika juga perlu saling bekerjasama dalam kumpulan dan rakan sekerja serta tidak boleh mementingkan diri sendiri. Menurut Gassi Kekcok (2010), sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru perlu menyedari akan tugas dan amanah yang diberikan untuk mendidik generasi yang akan menerajui generasi yang akan datang. Guru yang bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesionnya akan memberi kesan yang positif seperti dapat menghasilkan kualiti kerja yang lebih baik. Contohnya, jika terdapat sesuatu pekerjaan yang sukar guru-guru boleh menyelesaikannya dengan lebih mudah apabila terdapat kerjasama yang baik antara mereka. Seterusnya, guru yang beretika juga sentiasa menjaga nama baik rakan sejawatnya dengan tidak menyatakan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru di hadapan murid dan ibu bapa. Selain itu, guru juga hendaklah tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan imej guru. Contohnya tidak melibatkan diri dengan aktiviti rasuah, memboikot kerajaan, rusuhan, dan sebagainya. Guru yang baik juga sentiasa bersedia memberikan bantuan kepada rakan sejawat terutamanya yang masih baru dalam bidang perguruan.
            Dengan adanya sikap tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan, seseorang guru itu dapat mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan sahsiah guru. Bagi guru yang masih baru dan memerlukan tunjuk ajar daripada guru yang berpengalaman, mereka hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab dan berani mendekati guru lain untuk belajar sesuatu yang baru. Guru yang beretika sentiasa ingin memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi memajukan diri dan profesion perguruan. Kesannya ialah profesion perguruan dapat menganjakkan paradigma yang baru kepada budaya yang berasaskan ilmu pemikiran dan budaya kerja yang baik. Guru juga akan berasa selesa dan bersemangat untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik kerana mempunyai rakan sejawat yang baik dan saling membantu apabila melakukan tugas mendidik. Selain itu, imej guru juga dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat kerana guru-guru saling menjaga kerahsiaan guru dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru. Apabila guru menjaga indentiti diri dengan tidak terlibat dengan mana-mana kegiatan yang tidak bermoral dan tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan, martabat guru daapt ditingkatkan dan dipandang mulia oleh masyarakat.
            Isu yang dapat kita perhatikan disini ialah isu kesantunan guru. Ia membawa maksud kepada tingkah laku yang mampu menjalinkan hubungan yang baik antara satu sama lain yang menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra (Noriati A.rashid, et all, 2010). Dalam tanggungjawab guru terhadap rakan sejarwat dan profesionnya, kesantunan adalah perlu bagi menjalin hubungan yang baik. Tutur kata yang sopan, penggunaan bahasa yang sesuai, intonasi yang sesuai, dan peraturan bahasa yang betul akan memudahkan kerjasama antara guru akan terjalin dengan baik. Perkongsian ilmu dan idea dalam menjalankan tugas-tugas guru dengan baik dengan adanya kesantunan dalam diri guru. Jika tidak akan timbul masalah seperti guru yang tidak bersopan santun, tidak berpekerti mulia, serta merosakkan hubungan dan nama baik dalam profesion perguruan.
            Guru juga hendaklah mempunyai sikap prihatin atau kepedulian dengan rakan sejawat. Guru yang beretika akan sentiasa memgambil berat dan prihatin terhadap keadaan rakan sejawatnya. Guru hendaklah memahami keadaan rakan sejawatnya dan cuba membantu bagi melaksanakan tugas yang sukar dilakukan agar profesion perguruan dapat dikembangkan lagi serta dapat memberi impak terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baik. Kesannya, tugas yang sukar akan menjadi mudah apabila terdapat guru yang prihatin dan mempunyai sikap yang gemar membantu rakan sejawat dalam melaksanakan tugas di sekolah. Emosi dan kawalan perasaan guru akan menjadi lebih stabil apabila terdapat masalah dalam urusan kerjanya di sekolah kerana terdapat rakan sejawat yang prihatin, menunjukkan empati dan cuba membantu sedaya yang boleh. Namun begitu, jika tiada sikap kepedulian dan prihatin dalam diri seseorang guru itu, ia boleh memberi kesan yang buruk terhadap profesion perguruan. Antaranya ialah merosakkan imej perguruan, mengganggu prestasi guru dan kerjaya, tugas guru menjadi tidak sempurna, dan sebagainya.
            Seperti yang termaktub di dalam PPPM 2013-2025, aspirasi sistem pendidikan iaitu mempunyai akses kepada kejayaan. Guru yang beretika yang mempunyai tanggungjawab terhadap rakan sejawatnya dan profesion perguruan akan berusaha untuk ke arah mencapai akses kejayaan dalam bidang pendidikan. Perkara ini termasuklah juga dalam usaha bersama memajukan sistem pendidikan di sekolah dan dalam luar bidang tugas mengajar seperti kerja pengurusan dan pentadbiran sekolah. Selain itu, kerjasama antara guru juga penting bagi memastikan kualiti standard antarabangsa yang tinggi bagi memberi peluang dan galakan kepada murid untuk kearah mencapai prestasi yang tinggi setanding dengan negara maju. Aspirasi Malaysia bahawa untuk meletakkan negara ketiga keatas untuk prestasi penilaian antarabangsan seperti TIMSS dan PISA. Berdasarkan aspirasi tersebut, guru yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap profesionnya akan berusaha untuk bekerjasama dengan para pendidik yang lain untuk mencapai hasrat tersebut.
            Selain itu guru yang beretika yang bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan juga perlu melibatkan diri dalam sesebuah pertubuhan guru. Contoh pertubuhan yang boleh disertai oleh guru ialah Kesatuan Profesion Perguruan Kebangsaan (KPPK). Guru yang aktif melibatkan diri dengan pertubuhan guru akan memberikan kesan yang positif dalam perkhidmatan guru. Contohnya apabila guru-guru saling berjumpa, bertukar-tukar pandangan, dan idea serta saling bekerjasama dalam pertubuhan guru ia akan meningkatkan imej guru dan meningkatkan hubungan baik sesama guru. Guru dapat menjana idea dan berkongsi maklumat berguna semasa saling bertemu dalam pertubuhan guru. Tugas yang sukar dan mencabar juga dapat menjadi lebih ringan dan mudah kerana mendapat sokongan dan bantuan daripada rakan sejawat apabila berlaku perbincangan semasa dalam pertubuhan guru.
            Dalam PPPM 2013-2025 juga ada menyebut mengenai kualiti pengajaran dalam bab 5 iaitu guru dan pemimpin sekolah. Menurut kajian yang telah dibuat, laporan ada menyatakan hanya 12% sahaja daripada pengajaran disampaikan pada standard yang tinggi. Ini bermakna selebihnya pengajaran ada pada standard yang memuaskan dan kurang memuaskan.Sebagai guru yang beretika, adalah penting agar saling bekerjasama antara satu sama lain untuk mendidik dan mengajar murid bagi menyokong hasrat dalam PPPM 2013-2025 untuk mengakses enrolmen pendidikan, menghasilkan murid yang berkualiti, ekuiti murid, kecekapan guru dan murid serta memupuk perpaduan dalam masyarakat.
            Kesimpulannya, semua guru hendaklah mengikuti etika keguruan yang telah digariskan oleh pihak kementerian pelajaran sebagai satu panduan untuk bertugas dengan baik dan ikhlas. Sebagai seorang guru juga, adalah penting agar menjaga imej guru dan tidak melakukan sesuatu yang boleh memburukkan anam baik rakan sejawat dan profesion perguruan itu sendiri. Segala kelemahan hendaklah diperbaiki dan ditampung oleh rakan sejawat, dan segala kelebihan hendaklah digunakan sebaiknya dan berkongsi pengalaman dan maklumat dengan rakan sejawat demi kepentingan negara.
            


(b) Penulisan Esei
Dalam tatasusila profesion perguruan Malaysia, terdapat empat komponen yang merangkumi tanggungjawab bagi seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, dan rakan sejawat (Tamilselvi, 2011). Setiap daripada komponen tersebut mencakupi bahagian-bahagian dalam kod etika perguruan yang perlu dipatuhi oleh guru-guru.
Berdasarkan laporan yang telah saya sediakan pada bahagian (a), saya perlu memilih dua ciri-ciri etika keguruan yang turut memberikan implikasi terhadap profesion keguruan serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Ciri yang pertama ialah seseorang guru itu perlulah menjaga kepentingan murid dan mempunyai tanggungjawab terhadapnya mengatasi semua kepentingan lain. Contohnya, hasil daripada laporan saya sebelum ini, saya dapati Puan Marlia binti Jamaluddin merupakan seorang guru yang amat mementingkan muridnya. Beliau menjaga waktu bekerja semasa di sekolah dengan mematuhi jadual waktu agar muridnya tidak terabai. Selain itu, beliau turut bergiat aktif dengan aktiviti lain iaitu menjadi guru permainan bola jaring, menyertai reka cipta bahan bantu mengajar, dan menjadi ahli jawatankuasa di sekolah. Semua perkara tersebut menjurus ke arah kepentingan murid-muridnya. Isu ini adalah menjadi suatu perkara yang penting kerana sudah menjadi tanggungjawab seorag guru itu untuk melindungi dan menjaga kepentingan pelajarnya terutama ketika disekolah. Dengan kreadibiliti yang dimilki oleh seseorang guru itu, beliau dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan sebaiknya demi kepentingan murid di sekolah.
Pengurusan masa yang baik bagi seorang guru adalah penting bagi memastikan tugas-tugasnya terhadap murid dan pihak sekolah terlaksana. Tanggungjawab guru bagi murid seperti mengajar akademik, membimbing dalam kokurikulum dan prihatin terhadap murid adalah perlu dan seimbang dengan tugas-tugas guru yang lain di sekolah. Menurut Good (1973), pengurusan masa yang berkesan sama ada secara harian, mingguan atau jangka masa panjang untuk memberikan masa bagi aktiviti kuliah, belajar, riadah, tanggungjawab peribadi dan rehat. Oleh itu, walaupun guru sibuk dengan pelbagai aktiviti dan tugasnya di sekolah guru perlu bijak menguruskan masa agar masa pengajaran dan pembelajaran murid tidak terabai. Jika guru terlalu sibuk dengan aktiviti luar kelas sehingga tidak menjaga keselamatan dan kebajikan murid, dikhuatiri akan timbul masalah yang tidak diingini semasa ketiadaan guru.
            Tanggungjawab guru terhadap muridnya turut merangkumi mengenai sikap adil guru terhadap murid-muridnya, menjaga kerahsiaan maklumat murid, dan memberikan contoh yang baik terhadap murid. Perkara ini seiring dengan aspirasi sistem pendidikan iaitu aspirasi kecekapan. Aspirasi sistem kecekapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan masa (Maszuria, Salina, Marina, Hjh Rosnah, 2014). Guru yang menghargai masa sebaiknya untuk mendidik dan mengajar murid akan menggunakan masa yang maksimum untuk menghasilkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran, beretika dan mempunyai identiti nasional. Perkara ini bersesuaian dengan anjakan bagi mencapai aspirasi murid. Dalam tempoh transformasi pendidikan 13 tahun ini, 11 anjakan dilaksanakan melalui tiga gelombang. Bagi gelombang 1 (2013-2015), pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melakukan beberapa inisiatif. Contohnya, standard pengajaran ditingkatkan melalui bimbingan guru secara khusus terutama dalam mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. (Maszuria et all, 2014). Dalam aspek ini, jika guru tidak menggunakan masa sebaiknya untuk memberikan tumpuan terhadap pengajarannya di sekolah, sudah tentu murid tidak mendapat bimbingan secara khusus dengan baik dalam pelajarannya. Kesannya sudah tentu murid tidak memperoleh ilmu dan pengetahuan yang sepatutunya dan boleh menjatuhkan prestasi murid dan pihak sekolah.

No comments:

 
Images by Freepik