Pages

Monday, March 11, 2013

RPH BM (laras bahasa, menyampaikan maklmat dan komen)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


MATA PELAJARAN                        :           Bahasa Melayu
TAHUN                                  :            5 Bijak
BILANGAN MURID             :            20 orang
MASA                                     :            60 minit
TAJUK                                   :           Kepelbagaian laras bahasa di sekeliling kita.
OBJEKTIF                             :           Pada akhir pembelajaran, murid dapat ; 
1.    Menggunakan laras bahasa yang sesuai dan betul.
2.    Menyampaikan maklumat kepada pihak lain.
3.    Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
HASIL PEMBELAJARAN   :
Fokus Utama                                  
3.1   Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan.
Aras 2
i. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.
ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Fokus sampingan   
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.
Aras 3
i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
Aras 2
i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni                            :           Toleransi, kebebasan bersuara, sikap keterbukaan, saling membantu dan bekerjasama.
Ilmu                                        :           Seni pergerakan.
Nilai Tambah                                    :           Kecerdasan pelbagai, kemahiran berfikir,      konstruktivisme.
Sistem bahasa                     :           Kosa kata dalam pelbagai aras.
Pengetahuan Sedia Ada    :          Murid pernah mendengar pelbagai jenis laras bahasa.
Bahan Bantu Mengajar      :           Bahan elektronik, dan bahan bercetak.
KOMPONEN
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN/JUSTIFIKASI
Set Induksi.
(5 minit)
Tayangan video.
1.    Guru menayangkan video yang menunjukkan pelbagai jenis laras bahasa.
2.    Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
Pendekatan.
Berpusatkan bahan.
Kaedah.
Menggunakan tayangan video.
Langkah 1.
(10 minit)
Perbincangan mengenai laras bahasa.
1.    Guru melakukan perbincangan dengan murid mengenai laras bahasa.
Pendekatan.
Berpusatkan guru dan murid.
Kaedah.
Tayangan slide power point.
Langkah 2.
(30 minit)
Perbincangan dalam kumpulan.
Persembahan.
1.    Murid diminta untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan.
2.    Murid perlu mencabut satu sampul surat daripada guru.
3.    Murid diminta untuk merancangkan satu persembahan mengenai laras bahasa yang tertulis dalam sampul surat yang dipilih.
4.    Murid melakukan satu persembahan yang berkaitan dengan satu jenis laras bahasa
Pendekatan.
Berpusatkan murid dan bahan.

Kaedah.
Kertas bercetak dalam sampul surat.
Persembahan.
Langkah 3.
(10 minit)
Penilaian
1.    Murid menjawab latihan pemahaman yang diberikan oleh guru.
Pendekatan.
Berpusatkan murid.

Kaedah.
Lembaran kerja.
Penutup.
(5 minit)
Rumusan.
1.    Guru meminta murid untuk membuat kesimpulan.
Pendekatan.
Berpusatkan murid.


No comments:

 
Images by Freepik