Pages

Monday, March 11, 2013

Tugasan BMM3117 (2012)


Hasil pemerhatian pengalaman berasaskan sekolah (PBS)
BMM3117 Kaedah pengajaran bahasa melayu sekolah rendah

1.0  PENGENALAN
Saya telah menjalani pengalaman berasaskan sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Seri Cheras, Jalan Cheras, Kuala Lumpur pada 13 hingga 15 Ogos 2012. Saya dikehendaki untuk melakukan pemerhatian dan berinteraksi dengan komuniti sekolah sepanjang menjalani PBS. Saya perlu merekodkan dapatan saya mengenai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang kerap dan kurang dilaksanakan oleh guru dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran.
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), kaedah bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu atau hukum atau prinsip. Kaedah itu merupakan sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Menurut Mok Soon Seng (1992 dalam Adenan Ayob, 2012) kaedah pengajaran adalah tentang cara sesuatu objektif pembelajaran didekati dengan langkah penyampaian tersusun. Hassan Langgulung (1981 dalam Adenan Ayob, 2012) turut mengatakan pendapat bahawa kaedah itu merupakan satu aktiviti pengajaran yang mempunyai langkah-langkah tersusun. Terdapat lapan jenis kaedah dalam pengajaran Bahasa Melayu iaitu kaedah natural, kaedah tatabahasa terjemahan, kaedah terus, kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik, kaedah kod kognitif, kaedah bahasa komuniti, dan kaedah oral-aural.
Teknik pula menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), bermaksud kaedah penciptaan sesuatu hasil seni seperti muzik, mengarang dan sebagainya. Anthony (1963 dalam Khairuddin Mohamad, 2012) mentakrifkan teknik itu ialah satu muslihat atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu pengajaran bagi bahagian bahasa tertentu. Guru menggunakan teknik atau alat untuk menyampaikan sesuatu bahan pengajaran. Teknik pengajaran digunakan adalah untuk menarik perhatian murid, mengekalkan perhatian murid, dan juga untuk membangkitkan inkuiri murid. Terdapat empat jenis teknik iaitu teknik drama, teknik permainan bahasa, teknik latih tubi, dan teknik bercerita.

2.0  TUJUAN PERNYATAAN
Melalui aktiviti pemerhatian ini semasa menjalani PBS di sekolah, saya dapat memperolehi pendedahan awal mengenai pembelajaran murid. Saya dapat melihat bagaimana seseorang guru itu menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas. Selain itu, saya dapat membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru, dan kakitangan sekolah. Semasa saya menjalani PBS, saya perlu berinteraksi dengan guru, murid, dan pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan dan juga untuk meluaskan pergaulan sosial saya. Saya juga dapat membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kreatif dan analitikal melalui tugasan yang diberikan. Pengalaman yang telah dikutip sepanjang berada di sekolah dapat didokumentasikan untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan.

3.0  PERNYATAAN PROFESIONAL
3.1  Sebelum PBS
Sebelum saya pergi ke sekolah untuk menjalani PBS, saya telah mengenalpasti apakah tugasan yang perlu saya siapkan. Salah satu tugasan yang perlu saya lakukan ialah melakukan pemerhatian dan interaksi dengan komuniti sekolah untuk dapatan pemerhatian mengenai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

3.2  Semasa PBS
Semasa menjalani PBS di Sekolah Kebangsaan Seri Cheras, saya telah berusaha untuk mencari dan berkenalan dengan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu untuk tahap satu.
Guru kerap menggunakan kaedah ajuk hafaz iaitu kaedah yang menggunakan latih tubi dan demonstrasi. Pada mulanya, guru akan menyebut ayat atau perkataan, kemudian diikuti oleh murid-murid sehinggalah murid-murid dapat mengingati perkataan atau ayat tersebut. Kaedah ini digunakan dengan cara hafazan dan menggunakan beberapa ayat asas melalui cara ajukan. Antara kebaikan menggunakan kaedah ajuk hafaz ini ialah sesi pembelajaran menjadi mudah kerana murid belajar melalui hafazan dan ajukan. Murid juga dapat menguasai pelajaran dengan cepat dan betul. Namun begitu, terdapat juga kelemahan dalam kaedah ajuk hafaz ini iaitu tugas guru menjadi makin bertambah kerana perlu menyediakan latihan pertuturan yang banyak, dan guru juga perlu menguasai cara sebutan yang betul terlebih dahulu.
Kemudian, kaedah tatabahasa terjemahan turut digunakan oleh guru di Sekolah Kebangsaan Seri Cheras. Kaedah ini lebih menekankan  kepada kemahiran menulis. Tujuan kaedah ini digunakan ialah untuk membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa disamping melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul. Tatabahasa yang diajarkan oleh guru ialah tatabahasa formal. Kaedah tatabahasa terjemahan ini berteraskan pendekatan deduktif dan menekankan hafazan peraturan tatabahasa. Kebaikan menggunakan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ialah dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu menggunakan masa yang panjang, dapat menjimatkan kos kerana tidak memerlukan penggunaan kos yang tinggi, dan tidak membebankan guru kerana tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang pelbagai. Kelemahan menggunakan kaedah ini pula ialah murid beranggapan bahawa pembelajaran struktur bahasa adalah tidak penting kerana lebih menekankan aspek hafazan.
Kaedah yang kurang digunakan oleh guru Bahasa Melayu tersebut semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah ialah kaedah natural, kaedah terus, kaedah linguistik, kaedah kod kognitif, kaedah bahasa komuniti, dan kaedah oral-aural. Saya merasakan guru patut mempelbagaikan kaedah pengajaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan disesuaikan dengan jenis murid dan tahap. Dengan itu pembelajaran yang lebih berkesan akan berlaku.
Seterusnya, saya juga mendapati bahawa guru tersebut banyak menggunakan teknik  latih tubi dalam pengajaran bahasa untuk murid-murid menaakul isi-isi pelajaran. Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Tujuan menggunakan teknik latih tubi ini ialah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran, di samping menjamin ketekalan ingatan. Kebiasaannya, guru akan memberikan latih tubi selepas tamat mengajar sesuatu tajuk di dalam kelas. Kemudian guru akan memberikan kerja sekolah kepada murid-murid untuk disiapkan di rumah. Apabila kelas berikutnya diadakan, guru akan menyemak hasil kerja murid dan memberikan jawapan yang betul atau melakukan perbincangan dengan murid di dalam kelas. Saya mendapati guru tersebut tidak menggunakan teknik drama, teknik permainan bahasa, dan teknik bercerita semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran bahasa di dalam kelas. Implikasinya, murid akan berasa bosan dan tertekan kerana hanya diberikan latih tubi tanpa ada aktiviti-aktviti lain yang lebih menyeronokkan seperti drama, permainan, dan bercerita di dalam kelas. Guru perlu mempelbagaikan lagi teknik pengajaran agar dapat mengekalkan minat dan perhatian murid untuk belajar bahasa.

3.3  Selepas PBS
Selepas saya pulang dari menjalani PBS di Sekolah Kebangsaan Seri Cheras, saya telah meneliti hasil dapatan yang saya perolehi sepanjang berada di sekolah tersebut. Saya telah menyiapkan laporan aktiviti saya ini dalam bentuk penulisan dan perlu ditulis sebanyak 1000 hingga 1500 patah perkataan. Saya telah dapat membuat refleksi dan kesimpulan bahawa sepanjang saya berada di sekolah tersebut, saya telah berusaha untuk mencari guru ketua panitia Bahasa Melayu untuk berjumpa dan menyatakan hasrat saya mengenai tugasan Bahasa Melayu ini. Namun begitu, saya telah gagal mencari beliau dan akhirnya saya berjaya berjumpa dengan guru Bahasa Melayu tahap satu. Kemudian saya telah mengikuti kelas guru tersebut untuk menjalani pemerhatian saya terhadap pengajaran dan pembelajaran beliau. Kemudian saya telah mengenalpasti murid yang ingin saya temui dan menguji tahap penguasaan Bahasa Melayu murid tersebut.
Pada hari berikutnya, saya berasa bertuah kerana berpeluang untuk menggantikan guru yang tidak hadir selama 1 jam di kelas yang saya masuki pada hari pertama iaitu 1 Intelligent. Saya telah menggunakan masa 1 jam tersebut untuk berinteraksi dengan murid-murid dan menjalankan satu sesi pengajaran dan pembelajaran suku kata KVK. Saya telah menggunakan bahan bantu mengajar seperti tayangan slide power point, kertas bergambar, dan audio muzik. Sebelum saya memasuki kelas tersebut, saya telah membuat satu lakaran rancangan pengajaran harian untuk merancang aktiviti saya di dalam kelas. Saya telah menggunakan kaedah oral-aural dan teknik bercerita. Saya mendapati bahawa murid-murid tersebut gemar dengan bahan bantu mengajar saya terutamanya semasa menggunakan audio muzik. Namun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu saya perbaiki iaitu, saya tidak dapat mengawal keseluruhan kelas dengan baik. Terdapat murid yang kurang memberikan perhatian dan ada yang bergaduh sesama mereka. Saya juga tidak dapat menunjukkan tayangan dan video muzik dengan baik kerana ketiadaan alat LCD di dalam kelas tersebut.
Saya juga merasakan bahawa saya perlu berusaha untuk masuk ke kelas dengan lebih banyak untuk melakukan pemerhatian sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Dengan itu saya akan dapat meluaskan lagi pandangan dan pengalaman saya. Walaubagaimana pun, saya berasa berpuas hati kerana berpeluang untuk berinteraksi dengan pihak sekolah, guru, staf, dan juga murid. Saya dapat meluaskan lagi pergaulan saya, menambahkan pengalaman, dan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan juga pengajaran bahasa melayu.


Rujukan

Adenan Ayob. (2012).Siri Pendidikan Guru Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Oxford Fajar.No comments:

 
Images by Freepik