Pages

Thursday, March 14, 2013

Contoh soalan Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Masalah Pendengaran beserta jawapan


1. apakah laluan pembelajaran bahasa yang digunakan sekiranya guru menggunakan komunikasi seluruh semasa mengajar?
 • Visual
 • Auditori
 • Auditori-visual

 2. Apakah ciri2 pengajaran naturalistic
 • Berpusatkan murid
 • Murid yang menentukan objektif
 • Sesuai untuk kanak2
 • Tidak menekankan rujukan
 • berasaskan kpda penggunaan bhsa dlm situasi komunikatif
 • kurang menekankan rujukan kpda analisis gramatikal, tatabahasa

 3. Apakah ciri2 pengajaran strukutr
 • Berpusatkan guru
 • Guru yang menentukan objektif
 • Diajar dari susah ke senang
 • Lebih tersusun
 • Menekankan analisis gramatikal dan tatabahasa
 • Banyak latih tubi dan hafalan

 4. bagaimanakah seseorang guru melaksanakan inventori bacaan tidak formal untuk menentukan tahap bacaan seseorang murid?
 • Guru beri bahan bacaan berperingkat (bacalah sayangku)
 • Beri soalan kefahaman

 5. mengapakah guru perlu menggunakan opsyen komunikasi yang berbeza semasa mengajar murid bermasalah pendengaran?
 • Setiap murid mempunyai tahap dan jenis pendengaran yang berbeza
 • Kaedah pembelajaran murid berbeza2

 6. apakah factor yang menjadi penyebab kepada masalah perbualan dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran
 • Murid tidak dapat mngikuti perkembangan perbualan
 • Murid sering bercakap keluar tajuk
 • Murid tidak pandai mengambil giilran apabila bercakap
 • Kurang penguasaan kosa kata

 7. jelaskan ciri2 model pengajaran “bottom-up”
 • Penekanan terhadap teks
 • Membaca bertujuan mencari makna
 • pembaca mulai dari unit terkecil seperti:
 1. Mengenal huruf.
 2. Memahami perkataan.
 3. Memahami kalimat.
 4 . Mencari makna yang tersirat dan tersurat dari kalimat.
 • Bermula dari fonologi, morfologi, sintaksis dan semantic
 • Pembaca memproses unit linguistik yang terkecil dahulu dan beransur-ansur menyusun unit terkecil bagi memahami unit yang lebih besar iaitu binaan ayat

 8. Jelaskan ciri-ciri model pengajaran “top-down”
 • Pembaca menggunakan pengetahuan bahasa bagi meramalkan teks
 • membaca secara terus-menerus untuk menguji sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat semasa proses membaca
 • Maklumat grafik hanya digunakan untuk menyokong hipotesis tentang makna
 • Membaca bagi tujuan mendapatkan makna adalah objektif utama dan lebih baik daripada menguasai huruf, hubungan bunyi dan perkataan
 • Bermula dari semantic, sintaksis, morfologi, fonologi.

 9. bezakan kaedah-kaedah berikut:
 “kloze” , visualisasi , “multisensory”, “test-study-test”

 Kloz
 - Kosongkan perkataan drpd teks ikut bilangan nombor
 - Kosongkan nombor dlm blgn sikit kpd banyak
 - Mula dari vokal, konsonan dan campuran.

 Visualisasi

 - Focus ejaan
 - Membaca secara lisan
 - Guna visual
 Kaedah
 1. Tengok
 2. Eja
 3. Tulis
 4. Tutup huruf dalam perkataan
 5. Tulis semula
 6. Tgk dan semak

 Multisensory

 • Menekankan pengamatan pelbagai deria
 • Kaedah VAKT
 Kaedah
 1. Lihat huruf
 2. Dengar guru sebut huruf
 3. Rasa pergerkaan tangan
 4. Lihat pergerakan tangan
 5. Sebut dan dengar sendiri

 test-study-test

 • Jalankan ujian unutkkesan kawasan kelemahan murid
 • Guru buat perbincangan
 • Guru buat penilaian semula

 10. Stategi ajar perkataan
 Prosedur pengajaran
 • Guru menulis perkataan yang murid boleh baca tetapi tidak boleh mengeja di papan tulis atau kertas
 • Murid membaca perkataan secara lisan
 • Murid membaca abjad dalam perkataan
 • Murid menulis perkataan diatas kertas
 • Guru minta murid lihat perkataan dan “menangkap gambar” perkataan tersebut
 • Guru meminta murid menutup mata dan mengeja perkataan secara lisan dan semasa mengeja membayangkan perkataan tersebut.
 • Guru minta murid menulis perkataan dan semak ketepatan ejaan dengan perkataan yang telah diberikan
 5 langkah strategi mengkaji perkataan
 • Sebut perkataan
 • Tulis dan sebut perkataan
 • Semak perkataan
 • Tekap atau surih dan sebut perkataan
 • Tulis perkataan dari ingatan dan semak
 • Ulangi 5 langkah diatas

 11. Apakah perbezaan penulisan narratiff dengan penulisan deksrptif?
 Naratiff Deksriptif
 • Berbentuk penceritaan dan boleh disambung
 • penceritaan mengenai perjalanan sesuatu subjek • Menggambarkan sesuatu perkara dengan terperinci
 • Menyatakan sifat subjek

 12. Mengapakah Rancangan Pendidikan Individu penting untuk murid-murid bermasalah pendengaran?
 • mempunyai matlamat khusus untuk pelajar tersebut
 • pelajar pekak mempunyai tahap dan jenis kepekakan yang berbeza
 • guru dapat merancangn pengajaran dan aktiviti mengikut keadaan pelajar
 • setiap kanak2 mempunyai tahap pemerolehan bahasa yang berbeza
 • supaya dapat menyedia bantuan sokongan bersesuaian dengan kepekakan pelajar

 13. Mengapakah bahan bantu mengajar untuk murid bermasalah pendengaran perlu berbeza daripada kanak-kanak biasa?
 • Ciri2 bahan bantu mengajar pelajar pekak
 o Besar
 o Warna warni
 o Benda maujud
 o Penggunaan ict interaktif
 o Banyak berorientasikan visual
 • Sebab
 o Pelajar pekak banyak belajar melalui visual
 o Lebih suka kpd bnda2 bergerak
 o Murid lebih faham mengenai sesuatu subjek itu

 14. Jelaskan 5 faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa murid bermasalah pendengaran
 - Persekitaran
 o Pendedahan kepada kosa kata yang pelbagai mempengaruhi penguasaan bahasa.
 o Selalu bercakap atau membuat aktiviti bersama untuk menambahkan kosa kata kepada kanak2
 o Kank2 dari umur 1 tahun ke 5 tahun merupakan tahun yang menerima bahasa yang paling pesat.
 o Kank2 pekak yang mempunyai ibu bapa pekak lebih banyak menerima kosa kata berbanding kank2 pekak yang mempunyai ibu bapa normal kerana ibu bapa pekak lebih mengetahui kosa kata berbanding ibu bapa normal dan keadaan ini membantu perkembangan dan pengusaan bahasa.
 - Latar belakang keluarga
 o sosial
 Melibatkan dimana sejauh mana pergaulan yang berlaku antara anak dengan ibu bapa seperti dalam komunikasi dan perangai
 o Pendidikan
 Ibu bapa yang berpendidikan lebih tahu akan sumber2 yang boleh mempengaruhi keperluan kanak2 berbanding ibu bapa yang tiada pendidikan diaman ibu bapa tersbut tidak mengetahui dimana hendak mendapatkan keperluan tersebut.
 o Kesihatan
 Ibu bapa ynag tidak sihat tidak akan mampu memberikan penguasaan komunikasi yang baik
 o Ekonomi
 Keluarga yang berkemampuan mampu utnk menghantar anak ke pusat perkembangan walaupun bayaran yang mahal.
 Pemakanan orang yang berkemampuan berbeza dengan orang yang tidak berkemampuan dimana keluarga berkemampuan mampu memberi makanan yang memenuhi keperluan bdan kank2 tersebut berbanding keluarga yang tidak mampu dimana makanan yang diberikan serba kekurangan
 Orang berkemampuan mampu meluangkan masa dengan kank2 berbanding orang tidak berkemampuan kerana orang tidak mampu sibuk mencari duit dan keadaan ini akan mempengaruhi kank2 tersebut.
 - Kanak2 itu sendiri
 o Tahap kehilangan
 Kanak2 yang tahap ringan lagi banyak menguasai bahasa berbanding kanka2 tahap teruk
 o Umur semasa kehilangan
 Kanak2 yang lahir pekak bahasanya sangat teruk berbanding kank2 yang pernah mendengar sebelum pekak.
 o Jenis2 kehilangan pendengaran
 Kank yang mengalami konduktif lebih baik penguasaan bahsa berbanding kank2 sensori neural atau campuran
 - Intervensi awal
 o Langkah yang diambil utk mengurangkan kesan kecacatan dan kecacatan berganda.
 o Jenis intervensi awal
 o Kualiti intervensi awal
 Intervensi yang dilakukan tidak diamalkan pada rumah akan mempengaruhi intervensi tersebut
 o Akan mendapat latihan auditori, pertutur dengan itu akan dapat pengalaman bahasa lebih baik

 15. Jelaskan mengapa bahasa murid bermasalah pendengaran berbeza berbanding murid aliran perdana
 • Morfologi
 o Apabila kata dasar mengalamai proses ‘pengimbuhan’, ‘pemajumukan’ dan ‘pergandaan’ kata sangat sukar dikuasai. Hal ini mengelirukan kefahaman dan penggunaan mereka kerana sifat BM yang boleh mengubah makna dan kelas sesuatu kata apabila mengalami proses tersebut.

 o Kanak-kanak pekak selalu menggunakan kata dasar sahaja
 o Tidak pandai memilih perkataan untuk menggambarkan maksud
 Menonton dan melihat
 o Perbendeharaan kata yang terhad
 o Tidak mahir menggunakan perkataan yang mempunyai banyak makna
 o Tidak faham perkataan abstrak
 o Kurang membaca
 • Sintaksis
 o Ayat tidak gramatis
 Pembinaan ayat yang tidak lengkap
 Penggunaan subjek dan prediket yang tidak betul
 o Terpengaruh dengan gejala defism
 Menulis ayat mengikut makna baharu diikuti kata kerja
 o Tidak memahami ayat abstrak
 o Imbuhan yang salah
 o Penggunaan ayat yang tidak tepat
 • Semantic
 o Tidak faham peribahasa

 16. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan bahasa murid-murid bermasalah pendengaran
 • Fonologi
 o Memilih kaedah komunikasi yang sesuai
 o Membuat latihan pertuturan
 o Membuat latihan auditrori
 • Morfologi
 o Mengadakan program intervensi bahasa
 o Memilih kaedah pengajaran yang sesuai
 o Membuat latihan yang mempunyai banyak makna
 o Menggalakkan penggunaan kamus
 • Sintaksis
 o Mengadakan jadual tukar ganti ayat
 o Menggunakan gambar sebagai bahan rangsangan
 o Mengadakan pertandingan menulis
 o Mengadakan latih tubi ayat gramatis
 • Semantic
 o Mengadakan projek nilam
 o Mengadakan kempen membaca
 o Menggalakkan penambahan bahasa
 o Latih penggunaan peribahasa
 o Latih penggunaan ayat kompleks

 17. Berikan sebab kanak-kanak bermasalah pendengaran lemah dalam penulisan mentalis
 • Sukar untuk menyatakan hasrat melalui perkataan
 • Sukar memahami perkara-perkara abstrak
 • Mengalami kesukaran dalam pembinaan ayat yang gramatis
 • Tidak mempunyai pengetahuan luas tentang isi penulisan
 • Tidak mahir tentang format penulisan
 • Tidak tahu sub tajuk dalam penulisan itu
 • Penulisan yang pendek
 o Tidak pandai menghurai
 o Kurang pengusaan pengetahuan
 o Kurang penguasaan kosa kata

 18. Jelaskan 2 perubahan cara mengajar yang boleh dilakukan untuk membolehkan murid-murid bermasalah pendengaran membuat penulisan mentalis dengan baik
 • Mempelbagaikan cara mengajar
 o Susun gambar, jadual tukar ganti, prosedur kloz
 • Mengadakan “team-teaching”
 o Mengajak guru lain mengajar
 o Berpasangan dengan pelajar normal
 o Menggalakkan murid melibatkan dalam aktiviti pelajar normal
 • Memberi pengalaman bahasa
 o Membuat lawatan sambil belajar
 o Mengadakan aktiviti bersama orang luar
 o Membuat aktiviti bahasa ( berpantun, berdebat, bahas)

 19. Bagaimanakah ujian diagnostic berbeza dengan ujian-ujian lain
 • ujian diagnostic hanya dijalankan dari 1 orang sehingga 4 orang sahaja.
 • Bertujuan untuk mengenal pasti punca masalah murid secara terperinci
 • Bahan ujian dibuat secara terperinci
 • Tiada peruntukan bahasa yang khusus
 • Diberhentikan apabila murid melakukan 3 kali kesalahan berturut2
 • Aras solan digubal mengikut kebolehan pelajar

 20. Jelaskan 2 langkah yang guru mesti lakukan setelah mendapat keputusan hasil analisis ujian diagnostic
 • Merancang aktiviti pengajaran yang sesuai dengan kelemahan pelajar
 o Menggunakan kaedah yang berbeza sesuai dengan kelemahan pelajar tersebut
 • Menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan pengajaran n pembelajaran
 • Merancang RPH yang bersesuai dengan kelemahan pelajar
 • Melakukan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kelemahan murid

 21. Apakah perbezaan teknik sumbsaran dengan teknik K-W-L
 Sumbang saran K-W-L
 • Murid boleh mengeluarkan pendapat tanpa halangan
 • Guru sebagai fasilitator
 • Menggalakkan murid berbincang pendapat
 • Murid mengambil masa yang lama
 • Kelas kurang kawalan
 • Dijalan kan berkumpulan
 • Lebih mementingkan pencapaian kumpulan • Proses yang berlaku sebelum, semasa dan selepas pengajaran
 • Guru mengajar berdasarkan keputusan murid
 • Menggalakkan murid menyuarakn pendapat
 • Masa hanya diambil sebelum dan selapas pengajaran sahaja
 • Keadaan kelas lebih terkawal
 • Dijalan kan dalam individu atau berkumpulan
 • Lebih mementingkan pencapaian individu

No comments:

 
Images by Freepik