Pages

Thursday, February 21, 2013

Kemahiran Penerangan


KEMAHIRAN PENERANGAN

konsep
-          Merupakan satu proses memberikan kefahaman kepada murif
-          Maklumat yang disampaikan itu dapat difahami oleh penerima iaitu murid dalam situasi p&p

Prinsip
-          Guru hendaklah merancang pengajarannya dengan teliti untuk memastikan bentuk penerangan yang sesuai
-          Penerangan hendaklah selaras dengan umur, kebolehan dan pengetahuan sedia ada muris yang berbeza.
-          Penerangan hendaklah sesuai dengan isi pelajaran.
-          Penyediaan contoh, ilustrasi, dan bahan bantu
-          Jangka masa menerang yang sesuai
-          Penggunaan bahasa yang sesuai
-          Daripada senang ke kompleks, daripada yang diketahui kepada sebelum diketahui, daripada kongkrit ke abstrak
-          Pemeringkatan/penyusunan  idea
-          Respons daripada murid

Objektif
-          Memahami konsep isu
-          Menghuraikan seseuatu proses atau prosedur
-          Menaakul sebab terjadinya satu peristiwa dan meramalkan kemungkinan sesuatu peristiwa
-          Menyampaikan maklumat dan menjelaskan isi pelajaran dalam masa singkat.
Kesan penerangan
-          Konsep pelajaran menjadi jelas dan tepat.
-          Murid akan memahami sesuatu prosedur secara teratur dan terperinci
-          Murid dapat menaakul sebab terjadi sesuatu peristiwa
-          Dapat menarik perhatian murid terhadap sesuatu isu/topic
-          Segala abm yang digunakan semasa menerang dapat memudahkan pemahaman murid.

Penerangan ialah satu proses memberi kefahaman kepada orang lain,  dan kemahirannya ialah menentukan yang penerangan itu difahami.   Kemahiran memberi penerangan dengan tepat dan berkesan salah satu kemahiran yang mesti ada pada guru.      Oleh itu ada banyak peringkat dan bentuk kefahaman, juga banyak peringkat penerangan,
a.         Pentarifan      -           menjelaskan sesuatu isu
b.         Penerangan    -           menerangkan proses, struktur dan langkah-langkah.
c.         Sebab              -           pemberian alasan
Penerangan berstruktur
(a)         Penggunaan keutamaan -  guru nyatakan dengan jelas, tepat dan padat fakta utama yang terlibat.
(b)        Penggunaan contoh   -    perkara yang dititik beratkan ialah mudah, berkait, penggunaan media yang sesuai dan menimbulkan minat.
(c)         Penyimpulan       -        guru menyatakan perkara utama dalam penerangannya.    Dr. G.A. Brown,     ‘Penerangan ringkas sangat penting untuk penerangan yang berkesan’.
Penerangan Penyampaian
(a)         Penggunaan penyampaian yang jelas                 -           guru menerangkan sesuatu  aspek pada  satu masa, dan memfokuskan semula dengan menggunakan ringkasan atau ilastrasi.     Ia hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan berhenti sejenak sebelum sesuatu aspek penting diterangkan.
(b)        Penggunaan penekanan variasi rangsangan      -           guru hendaklah menggunakan peringkat, nada dan intonasi suara yang boleh menyampaikan kepentingan yang berkaitan  dengan sesuatu.     Gerak geri dan pergerakan hendaklah digunakan dengan sewajarnya.
(c)         Penggunaan penekanan – petunjuk dan perkaitan dan keutamaan -   menggunakan perkataan atau rangkai kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang penting dalam penerangannya -   contoh:
Petunjuk        -           ‘Tiga bidang utama………….’
Perkaitan       -           ‘Ini  membawa kepada……………’
Keutamaan    -           ‘Dengan  ini……………….’
(d)    Jauhkan kekaburan          -           ini ada kaitan dengan penerangan yang jelas.     Elakkan menggunakan perkataan ‘…….. dan lain-lain, ……. dan sebagainya…….. dan yang sama sepertinya’.
(e)     Sekuens      -           guru boleh menggunakn pendekatan induktif atau deduktif, pelbagai rangsangan dan kaitan untuk menunjukkkan penerangan  ke arah yang betul.
(f)     Maklumat balas     -           penerangan guru janganlah panjang lebar, beri peluang murid menjelaskan kefahaman, sikap dan minat dan memberi peluang mendapat maklum balas. Guru hendaklah mengawal penyampaian, kelancaran, bahasa dan bilangan contoh yang digunakan.

No comments:

 
Images by Freepik